Organizers

 

 

 

Convenors:

Hsi-Sheng Goan (NTU)

Ray-Kuang Lee (NTHU)

Yeong-Cherng Liang (NCKU)

 

 

Workshop Secretary:

Yi-Wen Fu

Tel: 06-2757575 ext. 65081

Fax: 06-2373981

Email:etoile@phys.ncku.edu.tw