Organizers

 

Yia-Chung Chang Research Center for Applied Sciences, Academia Sinica
Yueh-Nan Chen National Cheng Kung Univ.
Po-Chung Chen National Tsing Hua Univ.
Chi-Yee Cheung Academia Sinica
Chung-Hsien Chou (coordinator) National Cheng Kung Univ.
Hsi-Sheng Goan (coordinator) National Taiwan Univ .
Li-Yi Hsu Chung Yuan Christian Univ.
Shih-Yuin Lin National Changhua University of Education
Alec Maassen van den Brink Academia Sinica
Zheng-Yao Su National Center for High-Performance Computing
Wei-Min Zhang National Cheng Kung Univ.